Thư viện ảnh

Một số hình ảnh về các khóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÓA ĐÀO TẠO SEO – TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG 1

 

 

 

 

 

Tổ trưởng SX chuyên nghiệp” tại Công ty CP. Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và Công ty Mía Đường Sơn Dương