Xây dựng KPIs từ mục tiêu công ty theo định dạng BSC

MỤC TIÊU

 • Nâng cao kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu quả làm việc (KPI);
 • Tổ chức và xây dựng một hệ thống KPI hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, từ bản đồ mục tiêu, KPI phòng ban cho đến phân bổ, đánh giá KPI cá nhân;
 • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC-KPI để tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Sử dụng BSC & KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
 • Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI;
 • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI;
 • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện KPI.

 ĐỐI TƯỢNG

 • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc;
 • Cán bộ quản lý trung và cao cấp;
 • Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự;
 • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)