Tạo động lực và truyền nhiệt huyết cho nhân viên theo Phương pháp GUNG HO

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu được nguồn gốc của phương pháp Gung Ho, nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực tạo động lực làm việc”;
  • Khơi dậy lòng nhiệt huyết, truyền cảm hứng, xây dựng tự tin và tạo động lực cho nhân viên;
  • Gắn kết các thành viên trong công ty, cùng hướng tới mục tiêu chung;
  • Tìm được bí quyết thật sự của một nhà quản lý thành công – khám phá được khả năng công việc của từng người và phát huy điểm mạnh đó;
  • Xây dựng và ứng dụng các giải pháp tạo động lực phù hợp với tình hình của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT/HĐTV và Ban Tổng Giám đốc / Ban Giám đốc);
  • Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng hoặc các trưởng, phó phòng, ban);
  • Các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)