Quản trị Nhân tài & phát triển đội ngũ kế nhiệm

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ có thể:

  • Hiểu rõ tầm quan trọng của việc quản lý nhân tài và quy hoạch đội ngũ kế nhiệm trong doanh nghiệp.
  • Biết các tiêu chuẩn để nhận diện các vị trí chủ chốt cũng như các vị trí kế nhiệm trong doanh nghiệp.
  • Hiểu & áp dụng quy trình quy hoạch đội ngũ kế nhiệm để chọn ra đội ngũ kế nhiệm xứng đáng cho doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG

  • Cán bộ quản lý đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Các trưởng phòng ban trong doanh nghiệp…

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)