Phương pháp Tư duy sáng tạo và ra quyết định

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu đúng bản chất của tư duy sáng tạo và ra quyết định, nắm vững được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả;
  • Biết cách vận dụng được những nguyên tắc, phương pháp và công cụ tư duy sáng tạo tối ưu trong  giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
  • Chuyển từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin giải quyết vấn đề và ra quyết định;
  • Học được cách giảm stress và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội Đồng Quản Trị;
  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)