Phương pháp huấn luyện và phát triển nhân viên

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của việc huấn luyện và dẫn dắt nhân viên;
  • Có khả năng đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên và đề ra các biện pháp huấn luyện và kèm cặp phù hợp;
  • Hiểu và áp dụng các kỹ năng, quy trình huấn luyện và dẫn dắt nhân viên để khai thác tiềm năng của nhân viên và tối đa hiệu quả công việc;
  • Hoàn thiện kỹ năng đào tạo và có khả năng hướng dẫn, kèm cặp tự tin và thuyết phục;
  • Biết cách xây dựng một văn hóa chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý Doanh nghiệp;
  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Những cá nhân muốn hoàn thiện và phát triển kỹ năng này

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)