Nghệ thuật thương thuyết và thuyết trình hiệu quả

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu được vai trò của thương thuyết và thuyết trình;
  • Nắm rõ & nâng cao kỹ năng thương thuyết và thuyết trình;
  • Sử dụng những phương pháp thương thuyết và thuyết trình thích hợp nhằm đạt được hiệu quả cao;
  • Hiểu được sự khác biệt giữa thương lượng mang tính cạnh tranh và hợp tác;
  • Trở thành bậc thầy trong giao tiếp – đàm phán – tạo ấn tượng.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)