Nghệ thuật lãnh đạo

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu và phân biệt những ưu, khuyết điểm của từng phong cách lãnh đạo, các nội dung, đặc điểm của nghệ thuật lãnh đạo trong quản lý thực tế;
  • Biết cách sử dụng phong cách lãnh đạo phù hợp cho mọi tình huống quản lý;
  • Vận dụng linh hoạt nghệ thuật lãnh đạo để đạt hiệu quả cao trong điều hành nhóm, tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp ( HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc, Giám đốc);
  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)