Kỹ năng Quản lý thời gian

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Biết cách xây dựng kế hoạch làm việc nhằm quản trị thời gian tối đa theo thứ tự ưu tiên công việc phải thực hiện trong ngày, tuần, tháng, năm.
  • Lập kế hoạch hạn chế các rào cản thời gian trong công việc.
  • Ứng dụng các bước quản lý thời gian để lập kế hoạch công việc cá nhân.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Các cấp quản lý trong Công ty;
  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này