Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp” và vai trò của nó đối với sự thành công của Doanh nghiệp, cũng như sự khác biệt giữa “văn hóa doanh nghiệp” với các loại văn hóa khác;
  • Biết được khi nào và làm cách nào để thay đổi (hoặc giữ nguyên) văn hoá doanh nghiệp;
  • Biết được những yếu tố cần thiết để có thể hội nhập cùng những tập đoàn toàn cầu;
  • Tuyển chọn, giữ chân và phát triển những nhân viên phù hợp với văn hoá của doanh nghiệp;
  • Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp ( HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc, Giám đốc)
  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa; văn hóa doanh nghiệp và các loại hình văn hóa khác nhau

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)