Kỹ năng quản lý và tạo động lực cho nhân viên

MỤC TIÊU

  • Nắm vững các phương pháp và công cụ để tạo động lực cho nhân viên.
  • Xây dựng được quy trình tạo động lực phù hợp với đặc thù Doanh nghiệp.
  • Xây dựng được lộ trình thăng tiến cho nhân viên trong Công ty.
  • Áp dụng các phương pháp, công cụ vào thực tiễn để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên.

ĐỐI TƯỢNG

  • Các cấp quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.
  • Đội ngũ quản lý cấp trung ( giám đốc, trưởng các phòng ban, bộ phận doanh nghiệp)
  • Cá nhân muốn học hỏi, nâng cao kỹ năng tạo động lực cho người khác

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)