Kỹ năng Quản lý con người

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp;
  • Giải thích được các điều kiện xã hội, tâm lý và thể chất ảnh hưởng đến hiệu quả của con người;
  • Nắm vững công cụ và phương pháp cần thiết liên quan đến quản lý con người;
  • Có tầm nhìn, dự đoán các thay đổi về thị trường lao động, để đưa ra biện pháp ứng phó, xử lý nhất là công tác quản trị doanh nghiệp, công tác nhân sự;

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc;
  • Các Giám đốc chức năng, các quản lý cấp phòng/ban trong doanh nghiệp;
  • Những nhân viên có mong muốn nâng cao và hoàn thiện kỹ năng quản lý con người.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)