Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quả

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Hiểu đúng bản chất và lợi ích của việc lập kế hoạch và triển khai công việc;
  • Trang bị kiến thức bài bản và sử dụng thuần thục các gói công cụ sử dụng trong việc lập kế hoạch;
  • Cải thiện kỹ năng quản lý và đánh giá công việc thông qua sử dụng hiệu quả hệ thống KPI áp dụng cho công việc của mình;
  • Biết cách lập và triển khai kế hoạch một cách hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu phòng ban, mục tiêu chung của doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Cán bộ, nhân viên các phòng ban có nhu cầu nâng cao năng lực quản lý thời gian và công việc; các cá nhân muốn nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu suất công việc.

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)