Quản lý hiệu quả công việc

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Định nghĩa Quản lý kết quả công việc và cách thức tiến hành;
  • Mô tả mối quan hệ giữa QL kết quả công việc và lập kế hoạch chiến lược, giải thích mô hình 4 bước quản lý kết quả công việc;
  • Liệt kê và tránh các lỗi và thiên vị thường gặp khi đánh giá kết quả công việc;
  • Xem lại các phương pháp nhận biết và khen thưởng nhân viên và đội nhóm làm việc đạt kết quả cao;
  • Xem lại các ý tưởng tạo ra các thẻ điểm tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp, Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban;
  • Các cá nhân quan tâm, mong muốn hoàn thiện kỹ năng này

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)