Kỹ năng giao việc, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Xác định được công việc có thể giao cũng  như  chọn lựa được  chính xác nhân viên có thể đảm nhận các công việc được  giao;
  • Ghi nhận và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày của nhân viên trong vai trò trách nhiệm của người giám sát;
  • Nhận thức rõ bản chất của công việc, giám sát công việc và tăng hiệu quả công việc cho nhóm và tổ chức;
  • Huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Cán bộ quản lý, trưởng/ phó các phòng ban, các bộ phận chức năng;
  • Các cấp quản lý, chuyên viên, nhân viên nhân sự & những người tham gia vào việc đánh giá kết quả công việc của nhân viên.