Kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, phân xưởng

MỤC TIÊU:

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

  • Nhận biết được các lãng phí trong quản lý thiết bị, bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị đối với năng suất và chi phí Doanh nghiệp;
  • Trang bị cách tiếp cận mới về Quản lý bảo trì hiệu quả;
  • Nâng cao kỹ năng trong việc hoạch định kế hoạch, tính toán và triển khai công việc bảo trì hằng ngày và định kỳ các thiết bị/ máy móc;
  • Tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt quá trình tồn tại của máy móc thiết bị.

ĐỐI TƯỢNG:

  • Quản lý nhà máy, phụ trách quản lý thiết bị, quản lý sản xuất;
  • Trưởng phòng quản lý thiết bị, các Cán bộ phụ trách thiết bị, kỹ thuật máy móc xưởng. Quản đốc, Tổ trưởng xưởng sản xuất;
  • Nhân viên tại các bộ phận sản xuất, thiết bị, kỹ thuật

(Để nhận đề cương chi tiết vui lòng phản hồi qua mail: info@rcem.edu.vn)