Cost reduction and management in production

  1. PURPOSE

At finishing the course, participants can:

  • Nhận diện được các lãng phí tại xưởng sản xuất của mình đang làm việc.
  • Ứng dụng đề xuất cho ban giám đốc giải pháp giảm chi phí tại xưởng sản xuất qua công cụ giảm chi phí;
  • Lập kế hoạch và triển khai giám sát việc giảm chi phí xưởng sản xuất mình đang phụ trách.
  • Quản lý và tiết giảm chi phí sản xuất.
  • Identify the waste at your workshop
  • Apply solution proposal to the Director board the solution to reduce costs at the factory through cost reduction tools;
  • Plan and implement the cost reduction for the factory where you are in charge of.
  • Manage and reduce production costs.

(To receive a detailed outline of the course, please contact us via email: info@rcem.edu.vn)